HİCRİ ERCİLİ ŞİRKETLERİ İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hicri Ercili Şirketleri tarafından hazırlanmıştır.

 

Hicri Ercili iş başvurusu yapan adayların kendisi ve insan kaynakları hizmeti sunan şirket (kariyer.net) tarafından paylaşılan ad-soyad, doğum tarihi, vatandaşlık bilgisi, TC kimlik no, telefon, iletişim bilgisi, askerlik durumu, çalışmaya engel durumun bulunup bulunmadığı, sağlık bilgisi, öğrenim durumu, yabancı dil bilgisi, seyahat engeli, sürücü belgesine sahip olma ve sınıf bilgisi, bilgisayar ve sertifikasyon bilgisi, mesleki deneyim, çalışan adayı tarafından paylaşılan ve referans gösterilen kişilerin ad-soyad, görevi, çalıştığı kurum ve işyeri telefon bilgilerini;

 

i.     İnsan Kaynakları Birimi tarafından işe alım sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

ii.     Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

iii.    Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

iv.    Açık pozisyonlara uygun personelin temin edilmesi,

v.    İş başvurusu yapan kişinin başvurduğu pozisyona uygun olup olmadığının değerlendirilmesi,

vi.    Şirketimizdeki iş gereği sağlık engelinizin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi,

vii.   Sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması

viii.  Gerektiği takdirde ilettiğiniz bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması veya üçüncü kişilerle iletişime geçip referanslarınızın kontrol edilmesi

ix.    İş başvurusu durumunuz hakkında çalışan adaylarının bilgilendirilmesi,

x.    Yabancı çalışan adaylar için çalışma izni mevcut olup olmadığının ve gerekirse başvuru ihtiyacının tespit edilmesi,

xi.    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

xii.   İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

xiii.  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

xiv.  Ücret Politikasının Yürütülmesi

 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler açık rızanıza dayanarak sözlü, iş başvuru formu aracılığıyla yazılı (form) ya da elektronik (e-mail) olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü veya tarafınıza sunulan ve onaylanan açık rızanız, doğrultusunda hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bahsi geçen bu kişisel veriler gizli tutulmaktadır ve paylaşılmamaktadır. Ancak, gerektiğinde ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ile paylaşılması da söz konusu olabilecektir.

 

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesindeki talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri):  

 

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte www.hicriercili.com   adresinde yer alan “İş Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden hicriercilideniz@hs01.kep.tr konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi adresindeki www.hicriercili.com “İş Başvuru Formu”nda yer almaktadır.

 

1. Bütün soruları eksiksiz olarak tamamlayınız.

2. Formu doldurtmak şirketimizi işe alım konusunda hiçbir taahhüt altına sokmaz.

 

Hakkımda referans oluşturması amacıyla firmanıza sağladığım işburada yer alan referans sahibinin kişisel   verilerine ilişkin referans sahibinin açık rızasının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Söz konusu bilgiler ile ilgili Hicri Ercili Şirketleri’nin hiçbir surette sorumlu tutulamayacağını ve referans sahibi tarafından yöneltilen herhangi bir iddia ve talep söz konusu olması halinde aktardığım kişisel veriler ile ilgili tamamıyla sorumluluğun şahsıma ait olduğunu garanti ederim.

 

Bu formda vermiş olduğum bilgilerin tamamı eksiksiz ve doğrudur.

Şirketinizde işe başlamam halinde bu formdaki bilgilerin doğru olmadığı tespit edilirse hizmet akdimin ihbar önelsiz ve kıdem tazminatsız olarak feshedilmesini kabul ediyorum.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tarafıma işbu başvuru formu ile sunulmuş olan aydınlatma metnini okudum ve anladım. Aydınlatma metninde yer alan bilgiler ışığında, kişisel verilerimin şirketiniz bünyesinde işlenmesini Kabul ediyorum.